Archive

Author Archive

Cảm kích những gì mình có

Jan
31
2015

Giá trị của cuộc sống. Được (có) và Mất.

Audio Podcasts

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần cuối)

Jan
25
2015

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014

Video Clips

Tu Tịnh Độ theo triết lý kinh Hoa Nghiêm (phần đầu)

Nov
25
2014

Giảng tại Orange County, tháng 11 năm 2014
 

Video Clips

Nhĩ Căn Viên Thông (phần cuối)

Nov
25
2014

Sinh Diệt Ký Diệt, Tịch Diệt Hiện Tiền
 

Video Clips

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (8)

Nov
15
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (7)

Nov
14
2014

Audio Podcasts

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (6)

Nov
14
2014

Audio Podcasts

Tận Văn Bất Trụ, Giác, Sở Giác Không

Nov
13
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (phương pháp luận tu thiền đề cập đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Video Clips

Talk to Volunteers – Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên – (5)

Nov
12
2014

Audio Podcasts

Như Thị Tiệm Tăng, Văn Sở Văn Tận

Nov
11
2014

Nhĩ Căn Viên Thông (6)

Video Clips