Archive

Author Archive

Phát triển Bồ Đề Tâm (3)

Oct
20
2013

Video Clips

Phát triển Bồ Đề Tâm (2)

Phát triển Bồ Đề Tâm (1)

Oct
17
2013

Giảng và thâu âm tại Dallas, Texas ( tháng 10 năm 2013)

Audio Podcasts, Photo

Tâm Vô Thượng Bồ Đề

Aug
15
2013

Chương trình radio Khai Tâm: Những Tướng Trạng của Chú Đại Bi.

Audio Podcasts

Tâm Vô Vi và Tâm Bình Đằng

Aug
06
2013

(radio Khai Tâm)

 

Audio Podcasts

Tâm Vô Nhiễm

Jul
31
2013

Tâm Vô Nhiễm là một tướng trạng của Chú Đại Bi.

(Chương trình Radio Khai Tâm)

Audio Podcasts

Lòng đại từ đại bi

Jul
31
2013

Lòng đại từ đại bi là một tướng trạng của Chú Đại Bi.

(Từ chương trình Radio Khai Tâm)

Audio Podcasts

Tâm Cung Kính

Jul
31
2013

Chú Đại Bi có mười tướng trạng (bộ mặt) và tâm cung kính là tướng trạng đầu tiên.

Chương trình Radio Khai Tâm.

Audio Podcasts

Tu nhân địa trí huệ (phần 3)

Tu nhân địa trí huệ (2)