Archive

Archive for the ‘Video Clips’ Category

Nhĩ Căn Viên Thông (phần 1)

Aug
21
2014

 

Direct link on Youtube:   http://youtu.be/BaRYNslewyQ

 

Đây là một phương pháp luận tu thiền được đề cập đến trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp tu này của ngài Quán Thế Âm bồ tát.
(Video thâu một buổi giảng của Thầy Hằng Trường cho các phật tử tu tập với thầy)

Video Clips

Ý nghĩa Cúng Dường Trai Tăng

Dec
04
2013

Video Clips

Giải thích Mạn Đà La

Dec
02
2013

Video Clips

Ý nghĩa chú Thất Phật

Nov
29
2013

Video Clips

Ý nghĩa Chú Vãng Sanh

Nov
28
2013

Video Clips

Ý nghĩa ‘Cầu Siêu’

Nov
27
2013

Video Clips

Ý nghĩa ‘Cầu An’

Nov
26
2013

Video Clips

Hỏi Đáp: trì chú đại bi có cần hiểu nghĩa không?

Nov
13
2013

trích một đọan trong buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về Huyền Nghĩa Chú Đại Bi.

 

Video Clips

Phát triển Bồ Đề Tâm (9)

Phát triển Bồ Đề Tâm (8)

Oct
30
2013


Video Clips