Archive

Archive for the ‘Articles / Bài Viết’ Category

Câu chuyện của trái tim (3)

Feb
26
2014

Articles / Bài Viết

Chuyện Toàn Chân Thất Tử (6)

Apr
14
2013
(please click to download this text)
 

Lời dạy của Lã Tổ

Người thời xưa, lòng chất phác, phong tục thuần hậu, do đó khi dạy đạo thì Thầy truyền trò pháp thuật để hộ thân, sau đó mới truyền huyền công để thành Chân (đạo). Đời nay, phong khí xã hội bạc bẽo, lòng người không như xưa, nên nếu trước dạy pháp thuật, thì chỉ hại thân mà thôi. Do đó bây giờ ta trước tiên dạy huyền công, không dựa vào pháp thuật mà thân tự an, không cần dùng thần thông biến hóa mà Đạo tự thành. Khi thành Đạo thì thông đạt vạn sự; không cầu pháp thuật mà đắc pháp thuật. Đây chính là yếu chỉ của giáo nghĩa Toàn Chân.

Toàn Chân nghĩa là gì? Nghĩa là thuần chân.

Người người ai chẳng có Chân Tâm (Phật tánh)? Nhưng khi tâm động thì sai (với Chân Tâm) liền. Người người ai chẳng có Chân Ý (đại trí)? Nhưng khi tâm tạp nhạp thì mất (Chân Ý) liền. Người người ai chẳng có Chân Tình (đại bi)? Nhưng khi tâm lệch lạc thì trật (với Chân Tình) liền.

Tâm thuở ban đầu thì gọi là Chân Tâm: Nhưng khi tâm biến huyễn, nghĩ ngợi lung tung, thì tức là giả tâm. Ý ban đầu thì gọi là Chân Ý: Nhưng khi có tính toán so sánh thì gọi là giả ý. Chí tình thì gọi là Chân Tình: Nhưng khi lộn lạo, bạo ác, thì gọi là giả tình.

Tâm thuở ban đầu tức là tâm bản hữu (Phật tánh). Ý ban đầu lúc là tâm chưa có máy động nào trỗi lên (đại trí). Chí tình tức cảm nhận của bản tánh (đại bi).

Trong tâm có Chân Ý, Chân Tình. Nhưng ở trong tình cảm mới thấy được Chân Tâm và Chân Ý. Do ngộ Chân Tâm, nên mới biết Chân Ý. Do biết Chân Ý, nên mới có Chân Tình.

Tình cảm là hiện tượng tự nhiên, nhưng nó cũng chính là chỗ để trình hiện ra thiên cơ, do đó làm sao mà ta không thể chân thật với lòng được chớ! Nếu không có Chân Tâm thì sẽ không có Chân Ý, không có Chân Ý thì sẽ không có Chân Tình.

Tôi từng thấy những bậc tu đạo, khi động thì ý nghĩ ích kỷ dấy loạn cả lên; suy nghĩ ích kỷ thì tâm không ở chỗ chân thật. Khi yên tĩnh thì họ lại cùng dục vọng cặp kè; khi tâm niệm còn trong dục vọng thì tâm không ở chỗ chân thật.

Khi lòng tư dục, tức là lòng ích kỷ, chưa trừ tuyệt; hoặc tâm ta hoàn toàn không có chân ý, hoặc tâm ta nửa thật nửa giả, thì nên biết chỗ này chính là chỗ mà trời và người khác nhau. Đây là ý nghĩa (trời không tư dục, người có tư dục), mà cảm xúc không sao che dấu (lòng tư dục) được.

Muốn cảm nghiệm Chân Đạo thì trước hết phải cảm nghiệm Chân Tình. Khi cảm nghiệm dược Chân Tình thì sẽ biết tâm có thật hay không thật, biết động cơ có thật hay không thật. Do đó tu đạo Chân thật thì chắc chắn phải bắt đầu từ động cơ. Động cơ thành khẩn thì tâm mới thành khẩn, rồi khiến tình cảm lúc phát tâm cũng trở nên chân thành.

Nếu lòng thành này không thật, ta có thể thấy ngay trong lời nói: rằng lời không xuất phát từ nội tâm, không phải lời chân thật. Ta cũng có thể thấy ngay trong hành động: rằng làm mà không theo bản tánh tốt, không phải là hạnh chân thật.

Như vậy tu nghĩa là: trừ bỏ đi cái tâm (vọng niệm lăng xăng) bên ngoài Chân Tâm, bỏ đi cái ý (động cơ ích kỷ) bên ngoài Chân Ý, bỏ đi cái tình (tình cảm yêu ghét) bên ngoài Chân Tình. Khi suy nghĩ, nói năng thì phải mở ra Thiên Lương (lương tâm của trời), buông bỏ Nhân Tâm (cõi lòng phức tạp của phàm phu), không nên nghi ngờ, tâm sinh đối đãi, không nên khiến động cơ hỗn loạn tạp nhạp, thì mới đúng là Chân Tâm, Chân Ý, Chân Tình.

Tu như thế thì gọi là Chân Đạo. Khi Chân Đạo tới khắp nơi thì gọi là Toàn Chân.

Articles / Bài Viết, Audio Podcasts

Thế nào là hồi hướng?

Dec
09
2012

Cốt tủy của hạnh hồi hướng là mở rộng tâm lượng tới chỗ vô lượng vô biên.
Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tâm bồ tát là tâm đại bi (lòng thương không chiếm hữu) không có ngằn mé, biên tế. Tu hạnh hồi hướng là tu hạnh phát triển tình thương tới chỗ vô biên vô tận.
Do đó khi ta chắp tay hồi hướng ‘công đức’ mình tới kẻ khác, là lúc ta gởi gắm tình thương, lòng quan hoài tới những người mà ta hướng sự chú ý tới.
Chính tình thương này tạo ra một từ trường tốt lành mà ta gọi là ‘công đức’.
Do đó khi nói “hồi hướng công đức” là lúc ta khởi động và lan tỏa một từ trường tình thương tới người ta hồi hướng. Chính nhờ từ trường này mà người nhận sẽ có những thay đổi cụ thể.
Do đó hồi hướng là cách ta khởi động sức mạnh của tình thương.
Sự hiểu lầm về hồi hướng là sự suy nghĩ cho rằng ta cứ làm tốt rồi gởi cho người nào đó công đức, mà ta không hề chú ý tới động cơ hồi hướng là sự chia xẻ và lan tỏa sức mạnh tình thương.
Do đó, một khi sức mạnh tình thương được trỗi dậy và lan tỏa thì nó sẽ vô hạn, vô biên. Vì sao nó trở nên vô biên? Vì tình thương này không bị cột trói trong đặc tính chiếm hữu của bản ngã, không bị hạn cuộc trong phạm trù của bản ngã, không bị giới hạn bởi lòng vị kỷ, ích kỷ.
Hồi hướng là sự biểu hiện cụ thể nhất của tình thương không chiếm hữu, của lòng bác ái, của tâm đại bi.
Do đó khi một hành động tốt được làm ra mà thiếu vắng tình thương thì từ trường của nó không sao vô biên được. Thí dụ như mình quét nhà mỗi sáng cho cha mẹ mình. Hành động ấy là hành động tốt nhưng nó được làm trong tâm thức ‘làm đúng bổn phận’, không phải làm vì thương cha mẹ. Đem hành động tốt này đi hồi hướng thì cũng được, nhưng sức mạnh không bao nhiêu. Bằng chứng; không ai bị ta cảm động cả.
Một sự hiểu lầm khác về hồi hướng là cho rằng công đức có thể định lượng. Làm sao ta có thể cân, đo sức nặng và sức mạnh của tình thương được? Quan niệm về định lượng tình thương chẳng qua là một phương tiện giải thích cho người thời xưa (thời phong kiến) để họ bớt lòng ích kỷ, biết quan hoài và chia sẻ những thứ mình ‘có’ với tha nhân. Trong con đường tâm linh, chúng ta không thể suy nghĩ theo kiểu buôn bán, lời lỗ, nhiều ít, hơn thua được. Như thể thì quan điểm định lượng chẳng qua là một sản phẩm của thời đại phong kiến vậy. Chúng ta vẫn có thể tôn trọng quan điểm định lượng ấy vì nó có giá trị lịch sử thời đó, nhưng không có nghĩa là nó có ý nghĩa tuyệt đối đúng với mọi tâm thức, với mọi thời đại. Trong thời đại của chúng ta hiện nay, quan niệm định lượng ấy cần upgraded, chứ không cần bác bỏ hoặc cho là sai lầm. Với những ai còn có ký ức và truyền thống của văn hóa phong kiến, thì quan niệm định lượng vẫn còn hoàn toàn đúng với họ. (Và hệ quả tai hại là vói tâm thức định lượng ấy, công đức thật sự có nhiều ít, có thêm bớt). Với những ai đã mở tâm và có tình thương, thì hồi hướng là một hành động quá đẹp để ta lan tỏa tình thương tới mọi người có duyên với ta. Một khi lan tỏa thì ‘công đức’ (từ trường do tình thương tạo ra) sẽ vô biên.
Do vậy:
Một nụ cười đầy lòng quan hoài. Một lời lành đầy ấm áp. Một nghĩa cử săn sóc người ốm đau. Một cái nhìn thông cảm nỗi khổ đau của bạn mình. Tất cả đều là sự lan tỏa bất khả tư nghì, không thể đo lường sức mạnh của lòng thương vô biên trong những hành động, dù nhỏ, ấy được. Cả vũ trụ được gói trọn trong một tâm niệm: tình thương.
Khi hồi hướng ta chỉ cần hướng tâm tới những người mà ta có quan hệ là đủ. Không nhất thiết phải đọc bài kệ, hay nói lên lời hồi hướng gì cả.
Trong im lặng, hãy cảm nhận sự lan tỏa. Hãy cảm nhận tiếng lòng. Hãy lắng nghe nỗi niềm của những cánh cửa tâm hồn đang thổn thức chờ đợi tình thương của ta.
Trong im lặng, hãy gởi sức sống này tới họ.
Đó là hồi hướng.

Articles / Bài Viết

Thể, Tướng và Dụng (9)

May
01
2012

Xin mời vào trang blog để xem video bài giảng này http://blog.compassheart.com/?p=2681

 

Articles / Bài Viết

Tâm không kháng cự

Apr
08
2012

một đoạn thâu trong chuyến  hành hương Ấn Độ và Nepal vừa qua

Articles / Bài Viết

Chương Trình Con Đường Khai Mở-5R-Phần6

Integral Tai Chi in Taiwan

Feb
18
2012

Belows are some pictures and video taken in Taiwan in the past 2 weeks.

Below is a video clip showing the class Master Heng Chang taught seniors the “6 forms for well being” at our CompaSS center in Kao Hsiung.

At Kaohsiung Telecom

 

Teach Turtle Form in Jia Yi

Articles / Bài Viết

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (5)

Feb
15
2012

Kinh Văn: Với sự hiểu biết do thấy những cảnh thù thắng đang hiện ra ấy, con sẽ hóa hiện ra cái lưỡi vi diệu hơn cả lưỡi cô Thiên Nữ Biện Tài.

Articles / Bài Viết

Memo 101: Tu Luyện: Lan tỏa cái đẹp

Dec
24
2011

Một đoạn trích từ bài thuyết pháp vể Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Trụ tại Orange County.

Articles / Bài Viết

Memo 97: Giáo dục: Ông già hay bà già Noel?