Archive

Archive for the ‘Audio Podcasts’ Category

Khách và Trần

Việc gì hấp dẩn nghiệp bệnh đến?

Jul
12
2016

Audio Podcasts

Tam Dung – Thực hành giải nghiệp

Jul
28
2015

Audio Podcasts

Chuyển hóa Phàm Thân ra Pháp Thân (phần 3)

Chuyển Phàm Thân ra Pháp Thân – phần 2

Chuyển Phàm Thân ra Pháp Thân

Thiền Hoa Nghiêm – Vì sao và làm sao quán chủng tử tự Hoa Nghiêm?

Thiền – Giải thích quang minh trong khi tu Xuất Tục

Feb
14
2015

Trả lời câu hỏi do một đệ tử đặt ra, Thầy Hằng Trường giải thích / định nghĩa như thế nào là quang minh khi mình tu thiền trong lúc còn chưa vượt ra khỏi sự kềm tỏa của sắc ấm (dựa theo kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Audio Podcasts

Thập Tín 4 – Sáu biểu hiện phát tâm

Feb
13
2015

Đây là bài số 4 của loạt bài về Pháp Thập Tín.

Audio Podcasts

Thập Tín 3 – Nền Tảng Tu Hành

Feb
09
2015

Đây là bài thứ 3 trong loạt bài về Pháp Thập Tín.

Audio Podcasts