Home > Audio Podcasts > 10 Bức tranh chăn trâu: Thiền Tông: bức tranh 7 đến 10

10 Bức tranh chăn trâu: Thiền Tông: bức tranh 7 đến 10

Bức tranh 7: Quên trâu, còn người
Bức tranh 8: Người, trâu đều quên
Bức tranh 9: Phản bổn hoàn nguyên
Bức tranh 10: Thỏng tay vào chợ

Audio Podcasts

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.