Home > Articles / Bài Viết > Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (5)

Phổ Hiền Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai (5)

Kinh Văn: Với sự hiểu biết do thấy những cảnh thù thắng đang hiện ra ấy, con sẽ hóa hiện ra cái lưỡi vi diệu hơn cả lưỡi cô Thiên Nữ Biện Tài.

Articles / Bài Viết

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.