Home > Video Clips > Nhĩ Căn Viên Thông (phần 2)

Nhĩ Căn Viên Thông (phần 2)

Direct link to Youtube video:   http://youtu.be/WDiC5KfNIbQ

Đây là một phương pháp luận tu thiền được đề cập đến trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phương pháp này do ngài Quán Thế Âm bồ tát nói ra.

Video Clips

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.