Home > Video Clips > Tận Văn Bất Trụ, Giác, Sở Giác Không

Tận Văn Bất Trụ, Giác, Sở Giác Không

Nhĩ Căn Viên Thông (phương pháp luận tu thiền đề cập đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm).

Video Clips

  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.