Home > Slideshows > Kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Cụ Túc Phương Tiện Trụ

Kinh Hoa Nghiêm – Bồ Tát Cụ Túc Phương Tiện Trụ

Đây là slideshow bài giảng cuối tuần này (Chủ Nhật 3 tháng 4 năm 2011) 2PM-5PM tại trường McGarvin, 9802 Bishop Pl, Westminster, CA.

Slideshows

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.